.
Những lý do khiến bạn mua bảo hiểm xây dựng

Những lý do khiến bạn mua bảo hiểm xây dựng

Hoạt động đầu tư xây dựng là quá trình tiến hành các hoạt động xây dựng gồm xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng.